תנאי שימוש

אתר fakenews-il (להלן: “האתר”) מנוהל ומופעל על-ידי חברת פייק ניוז ישראל בע”מ, מספר ח.פ 515923282. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”), המסדירים את היחסים בין fakenews-il לבין המשתמשים באתר (להלן: “משתמש” או “אתה”). הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

הכרת התנאים להלן היא באחריותך המלאה והבלעדית. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם תאגיד.

האתר מציע ו/או עתיד להציע למשתמשים באינטרנט מידע ותכנים שמקורם, בין היתר, בצדדים שלישיים ו/או מידע נוסף בתחומים שונים.

בחלק מהתכנים המוצעים באתר יש צורך במסירת פרטים כגון שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, או פרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) במידה שאתה פועל בשם אחר, לרבות תאגיד, אתה תחשב למי שנציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין; (ג) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ד) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו-(ה) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לאתר fakenews-il באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת office@fakenews-il.com. בנוסף, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום של משתמש ו\או לחסום גישה של משתמש אל האתר ו/או אל השירותים, או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי במקרים בהם הפר המשתמש הוראות כל דין, את תנאי השימוש הנ”ל או בשל כל סיבה סבירה אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל המצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, יצירה, או הפצה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ”ל) (להלן: “זכויות הקניין הרוחני”) הינם קניינה המלא והבלעדי של fakenews-il ו/או של צדדים שלישיים שהרשו ל-fakenews-il להשתמש בהם. לא תהיה לך כל זכות מכל סוג שהוא במידע, מלבד זכות שימוש לצרכיך האישיים בלבד כמשתמש באתר.

המונחים “תוכן” או “תכנים” פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.

fakenews-il מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להמחאה או למתן רישיונות-משנה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, fakenews-il לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

ככל שהמשתמש ישלח ל-fakenews-il המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, fakenews-il תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

fakenews-il שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש או לשלם לו בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד fakenews-il בנושא זה.

fakenews-il אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; או (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי fakenews-il או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של fakenews-il ו/או של מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים ל-fakenews-il לפי כל דין, fakenews-il תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב-fakenews-il או במשתמשים אחרים או בפעילותו התקינה של האתר.

בשימוש באתר הנך מצהיר כי ידוע לך שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום האתר, fakenews-il תהיה רשאית להתקין במחשבך קבצי טקסט ותוכנה (להלן: “Cookies”), אשר מאפשרים את זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים. השימוש ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות של fakenews-il. במידה שתהיה מעוניין למחוק את ה-Cookies הנ”ל, עליך לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת של הדפדפן שברשותך ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתר זה.

הנך רשאי להשתמש בפורומים שבאתר (להלן: “הפורומים”) בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי fakenews-il, ובכלל זה להוסיף תגובות (טוקבקים) או הודעות מטעמך, וכן לעיין בתגובות או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים. בשימוש באתר ובמתן הסכמתך לתנאי השימוש, הינך מאשר כי ידוע לך כי התגובות אינן ניתנות או נערכות על ידי fakenews-il וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי ש-fakenews-il בודקת את נכונותן ותוכנן. fakenews-il לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע או כל היבט אחר של התכנים האמורים או כל נזק מכל מין וסוג, שייגרם כתוצאה מצפייה, שימוש, או קריאה בפורומים או בתגובות.

בשימוש באתר ובאישור תנאים אלה הנך מתחייב, כי תגובותיך באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא ייכללו כל חומר מהחומרים כדלקמן: כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר המסייע, תומך, או מנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי המשפט הבין לאומי ודיני מדינת ישראל, כל חומר המפר צווים שיפוטיים, פוגע בביטחון המדינה או מפר את הוראות הצנזורה, כל חומר המהווה לשון הרע, גורם לפגיעה בפרטיות, כל חומר שאסור לפרסם על פי דין או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, בפרט.

בשימוש באתר הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אתה הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידך לאתר (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבלת את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו-(ב) כי אתה אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידך לאתר, בקשר לשירותים ובכלל. בעצם מסירת התכנים לאתר, הנך מסכים כי ייעשה שימוש בתכנים אלה, לרבות פרסומם או הסרתם מהאתר, או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ובעקיפין ל-fakenews-il שלא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי משתמש באתר, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

מבלי לגרוע מיתר התנאים במסמך זה, fakenews-il שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על מידע או תכנים שהועלו לאתר על ידי המשתמש, להסיר מהאתר, ללא הודעה מראש, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הינם שקריים או מטעים, מפרים זכויות של צדדים שלישיים, אינם עומדים בהוראות תנאי השימוש או כאלה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי עשויים לפגוע באינטרס מסחרי לגיטימי של fakenews-il. בנוסף, fakenews-il רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, וכן רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה או לרשויות החוק. בעצם שימושך באתר הנך מוותר על כל טענה כלפי fakenews-il בעניין זה.

fakenews-il אינה חברה לאחסון או לשיתוף קבצים או תכנים ואינה לוקחת אחריות מכל סוג שהוא על תכני המשתמש כמפורט בסעיף 4 זה, לרבות זמינותם, שמירתם, פרסומם, הסתמכות עליהם וכיו”ב. בנוסף, fakenews-il מבהירה כי תכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים אינם מתפרסמים מטעמה והיא אינה אחראית לאמינות, שלמות, דיוק או מהימנות התכנים כאמור. ל-fakenews-il זכות להפסקת פעילות הפורומים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.

המשתמש מתחייב מראש, כי fakenews-il תהיה זכאית לפיצוי ו/או שיפוי על ידו בגין כל (א) הוצאה או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי השימוש; (ב) פגיעה בזכויות fakenews-il ו/או בזכויות צד ג’ כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

מבלי לגרוע מכל תנאי בתנאי שימוש אלה, המשתמש מאשר בזאת כי הפרטים שהוא מסר באתר נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידו לאתר באמצעות טופס זה, הינו בבעלותו או בבעלות גורם המיוצג על ידו או כי ניתנה לו הרשאה להעניק את זכויות השימוש הבלתי מוגבלות בו, הכל כמפורט כדלקמן: (א) ידוע למשתמש כי משלוח החומר לאתר מהווה רישיון חינם, עביר, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל זמן ש-fakenews-il תמצא לנכון לרבות העברתו לצדדים שלישיים; (ב) המשתמש יודע ומסכים שלא יהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף עבור מסירת החומר שנשלח וכי fakenews-il אינה מתחייבת לפרסם או לפרסם את שמו של המשתמש (למעט פרסום קרדיט לתצלום או ליצירה); (ג) המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי fakenews-il והאתר אינם מחויבים לפרסום החומר. בלי לגרוע מן האמור, המשתמש נותן את הסכמתו ומאשר את בדיקת החומר, עריכתו והכנסת שינויים בו; ו-(ד) ככל שהמשתמש חותם בשם ארגון, הוא מצהיר כי הננו מוסמך לאשר ולהתחייב כאמור בשם הארגון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע על כל גורם בין שהוא אנושי או בין שמופעל על ידי מחשב ו\או ‘רובוט’ ו\או פרופיל מזיוף, זאת על מנוע למנוע פעילות זו ו\או לחשוף פעילות זו בפני מאן דהוא והכל על מנת שהמידע עבור הגולשים יהיה אמין ומועבר בשקיפות מקסימאלית, ובדרך זו, בין היתר, יהיה בידי החברה לממש את חזונה.

זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד. הנך מתחייב כי לא תאפשר לצד ג’ שימוש כלשהו בתכני האתר ובתכנים בו בתמורה או ללא תמורה. הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש בשירותים באופן המשנה את עיצובם או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת fakenews-il ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה; (ד) שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות מידע ותמונות לצורך מסחרי או שלא לצורך מסחרי מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין, או שלא למטרות השירותים או בניגוד לתנאי השימוש; (ה) העתקה, שכפול, הדפסה, עריכה מחדש או הפצה, שיווק, שימוש או מסירה לאחרים, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר בין אם מדובר במידע ובין אם בתמונות לרבות באמצעות הצגתו בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה ובאמצעות קישורים מוטמעים (embedded links), שלא בהתאם לתנאי האתר ותנאי השימוש, ומבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר, לרבות פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל אופן אחר; (ז) הפצת “דואר זבל” או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ח) התקשרות עם מי מהמשתמשים באופן ישיר למתן שירותים, שלא באמצעות האתר; ו-(ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות כל דין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, במדינת ישראל או מחוצה לה.

הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי, פוגעני או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של fakenews-il או של כל צד שלישי; ו-(ז) כי לא תעשה כל שימוש באתר ובשירותיו שלא בהתאם להוראות כל דין ועל פי הנחיות והוראות האתר.

חלקים שונים מהמידע והתמונות באתר, מוצגים בהתאם להסכמים בין fakenews-il לבין צדדים שלישיים. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי fakenews-il או על ידי מי מטעמה. זכויות היוצרים והתמונות באתרים אלו, שייכים לצדדים שלישיים. fakenews-il אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהיא מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. fakenews-il לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של fakenews-il ונעשה על אחריות המשתמש בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד.

אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים אחרים, או תכנים המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.

האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים. fakenews-il או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות באתר, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תבוצע ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר, ו-fakenews-il לא תהא צד לכל עסקה כזאת פרט ביחס לעסקאות המפורטות להלן ועל פי תנאי הגבלת האחריות המצויינים ושאינם מצויינים להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי האתר יכלול פרסומים לרבות באמצעות פרסום “באנרים”, כתבות פרסומיות, או כל שימוש אחר ש-fakenews-il תמצא לנכון לרבות pop-under ,pop-up, פרסום קולי, וידאו ואמצעים דומים נוספים. fakenews-il מפעילה מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. בשימוש באתר, המשתמש מתיר בזאת ל-fakenews-il להעביר את הנתונים המצטברים באמצעות ה-Cookies לחברות אלו ובכפוף למדיניות הפרטיות של fakenews-il.

באתר מתפרסמות מעת לעת כתבות הכוללות תוכן ומידע מסחרי/שיווקי, המיועד לשיווק/למכר שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי בכתבות האמורות אינו מהווה המלצה או הצעה מצד fakenews-il לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בכתבה. fakenews-il אינה מבצעת כל בדיקה מכל סוג שהוא ביחס לפרסום ואמיתותו. כל עסקה שתעשה (ככל ותעשה) בעקבות התכנים המפורסמים בכתבה תסוכם ישירות באופן בלעדי וישיר בין מפרסם הכתבה ו/או מי מטעמו לבין הצד השני. בשום מקרה fakenews-il לא תהיה צד לעסקה כזו, ולא תישא, בעקיפין או במישרין, באחריות לעסקה שכזו.

fakenews-il שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון: 0526299242 או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: office@fakenews-il.com ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו-(ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידיך מלא ונכון.

בעצם השימוש באתר הנך מכיר בכך ומסכים כי fakenews-il עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על משתמשים באמצעות האתר. fakenews-il מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה באתר fakenews.co.il הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו.

המידע המפורסם באתר מוגש כשירות עבורך בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is), ללא אחריות מכל סוג שהוא בכפוף לכל דין. הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה בנוגע להתאמת השירותים לצרכיך. הנך מצהיר כי fakenews-il אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו, ואין בפרסום המידע כדי להקנות לך כל זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא תלות בפרסום האתר. הנך מצהיר כי ידוע לך ש-fakenews-il אינה אחראית לכל שימוש שתעשה בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הנך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שתעשה בשירותים ובמידע. מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי חלק מהמידע המפורסם באתר הינו מידע בעל אופי כלכלי, והשימוש במידע זה ו\או כל מידע אשר מפורסם באתר, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידיך. כמו כן, הסתמכות על מידע זה תהא על אחריותך בלבד. fakenews-il לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומו משום כל המלצה או חוות דעת.

fakenews-il רשאית לשנות כל היבט הכרוך באתר, והכל בלי צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות. הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי fakenews-il בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

fakenews-il פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע או בדרך העברתו אליך (לרבות הפרעות, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות) והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש, או בגין צדדים שלישיים או מטעמים שונים אחרים. fakenews-il או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר או לכל תוצאה או נזק שינבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה באמצעות השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי fakenews-il או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי fakenews-il או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, באישור תנאים אלה הנך מוותר עליה באופן בלתי חוזר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע ותכנים יכללו גם מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שערי מניות, שערי חליפין, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכיוצא באלה.

הנך מסכים כי fakenews-il, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע או בתוכנו או בגין ביטול או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. fakenews-il לא תהיה אחראית גם בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה באתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.

fakenews-il נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר. עם זאת, האתר עלול להיחשף לפריצות אבטחה או חדירה לשרתיו. רישום לאתר ושימוש בו פוטר את fakenews-il או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר לשם חשיפת מידע על משתמשים.

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את fakenews-il ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של fakenews-il, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. fakenews-il שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכותה של fakenews-il כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם fakenews-il או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של fakenews-il מראש ובכתב.

fakenews-il עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותו), והכל – מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי fakenews-il או מי מטעמה בגין שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

בשימוש באתר הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים, וכיוצא באלה. fakenews-il אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר או לתקינות פעילותו.

fakenews-il רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך מודע לתנאי השימוש באתר, ומסכים להוראותיהם וכי לא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד fakenews-il. בלי לגרוע מן האמור, תנאי שימוש אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין משתמש האתר ובין fakenews-il או מי מטעמה.

על השימוש באתר ובשירותים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד fakenews-il ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.

fakenews-il רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש. במידה שייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

לא יראו עיכוב או הימנעות מצד fakenews-il מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי fakenews-il בכתב.

לשאלות בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, ניתן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת office@fakenews-il.com.